CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

                                                                                                                 Nr. ________/________________

1. Furnizor SC SMART LIFE EDUCATION SLE SRL, cu sediul in Ilfov, Otopeni, Strada Toma Caragiu Nr.8, inregistrat la Registrul Comertului J23/2137/2019 avand CUI: 41104980, prin reprezentant legal Florian Razvan Cojocaru,

2. Beneficiarul(Nume adolescent) ………………………………………………………..CNP……………………………… având tutore pe………………………………………….CNP………………………………domiciliul situat în …………………………….., str…………………….nr. …………, bl. …………., sc…………. et. …………. Ap………….. judeţul …………. CNP:………………………..act de identitate (C.I.), seria ……………………nr…………………. eliberată de către …………………la data …………………….. număr de telefon ……………………… adresă curentă de e-mail ……………………… .

am convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, având următoarele clauze:

Art. 1 Obiectul contractului: prestarea cursului de dezvoltare personala ce cuprinde 4 lectii cate 2 ore si o sedinta de feedback telefonic, in perioada ..........................

 Art. 2 Durata şi condiţiile contractului: Prezentul contract intră în vigoare la data de ________ și își încetează efectele la data de __________ .

 Art. 3 Preţul şi modalităţile de plată:

 a) Preţul convenit pentru întregul curs este de 330 RON

b) Plata cursului se efectueaza pe baza facturii, inainte de inceperea cursului in contul bancar deschis la Banca Transilvania pe numele SC SMART LIFE EDUCATION SLE SRL RO29BTRLRONCRT0500080501.

Art. 4 Drepturile şi obligaţiile părților

A.Beneficiarul serviciilor  are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să fie informat cu privire la condițiile prestării serviciilor ce formează obiectul prezentului contract;

b) să achite integral preţul serviciilor ce formează obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plată acceptată de către Furnizorul serviciului, la termenul precizat de către acesta prin prezentul contract;

c) să respecte indicaţiile Furnizorului serviciului şi să aibă un comportament civilizat pe toată perioada prestării serviciilor;

f) să-şi asume în totalitate declaraţia privind consimţământul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract;

g) să negocieze temele de realizat între ședințe și să refuze, la momentul propunerii, o temă propusă de către Furnizor dacă nu se poate angaja, din diverse motive, că o va efectua.

h) in cazul in care plata a fost efectuata iar benefiaciarul nu se prezinta la curs se considera locul a fi ocupat iar banii nu se returneaza.

B. Furnizorul serviciilor are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) să i se achite integral preţul serviciilor, specificat în prezentul contract, prin modalitatea de plată precizată, indiferent dacă Beneficiarul renunță la a mai participa la serviciile psihologice în condițiile specificate în prezentul contract;

b) să întreprindă toate acţiunile pe care le consideră necesare în realizarea scopului prevăzut în obiectul contractului;

d) să respecte confidenţialitatea prezentului contract

 

Art. 5 Încetarea şi modificarea contractului

a) Prezentul contract poate înceta în cazul în care una dintre părţile contractante nu îşi respectă obligaţiile stipulate, fără a afecta însă sumele deja scadente, la data încetării contractului.

c) Contractul încetează la data de _________ ca urmare a expirării pachetului de servicii.

e) Contractul poate fi rezilitat unilateral de către Furnizor, fără a motiva decizia, și prin rambursarea către Beneficiar a unei sume proporționale cu perioada sau numărul de lectii neonorate.

f) Contractul poate fi suspendat pe o perioadă de maxim 30 de zile numai cu acordul părţilor, exprimat în scris, într-un Act Adițional.

 

Art. 6 Dispoziţii finale

Orice litigiu decurgând din executarea prezentului contract va fi soluţionat pe cale amiabilă. În cazul în care litigiul nu fost soluţionat, părţile se pot adresa instanţelor competente. Clauzele prezentului contract sunt aplicabile, după caz, atât beneficiarilor persoane fizice cât şi beneficiarilor persoane juridice. Părţile convin ca prezentul contract să constituie titlu executoriu cu privire la drepturile şi obligaţiile asumate.

 

Art.7 PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a) Pe parcursul derularii prezentului Contract, Partile se angajează să respecte toate obligaţiile conform legislaţiei privind protecţia datelor in vigoare, respectiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor). Partile vor lua măsuri tehnice şi organizatorice adecvate care au scopul de a proteja împotriva prelucrării neautorizate

sau ilegale a datelor cu caracter personal şi împotriva pierderii sau distrugerii accidentale a datelor cu caracter personal sau a deteriorării acestora.

b) Părțile pot utiliza datele personale ale semnatarilor cat si ale persoanelor (ex: reprezentantul legal autorizat al Beneficiarului, imputernicit, etc.) care adera la prezentul contract în limita acestui contract pe care îl au încheiat sau pentru celelalte interese legitime ale Beneficiarului. Orice prelucrare suplimentară sau în alt scop va face obiectul unui acord separate de prelucrare a datelor, încheiat între Părți. De asemenea, perioada de stocare a datelor personale prelucrate prin contract este limitată la perioada stabilita in vederea realizării obiectului principal al contractului.

c) Datele cu caracter personal schimbate între Părți nu pot deveni accesibile sau communicate unor terțe părți neautorizate sau puse la dispoziție spre utilizare într-un alt mod, decat cu acordul expres, acordat in scris, din partea persoanei vizate care adera la prezentul contract.

d) In cazul unor reclamatii justificate ale persoanelor vizate afectate de colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal de catre Parti sau in cazul unor amenzi aplicate de Autoritatile de Supraveghere bazate pe actiuni necorespunzatoare sau ilegale de colectare, procesare sau utilizare intreprinse de oricare Parte sau subcontractorii acesteia sau cu privire la incalcari ale prevederilor prezentului capitol din Contract din partea unei dintre Parti, partea prejudiciata are dreptul la despagubiri de la Partea in culpa.

 

Art. 8 Prezentul contract a fost încheiat şi va intra în vigoare, astăzi, _____________________, în 2(două) exemplare originale, a câte 2(două) pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMART LIFE EDUCATION SLE SRL                                                                                                                                  BENEFICIAR